Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Vers van de STOWA-pers

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Publicaties uitgelicht

Algemeen

STOWA heeft via een update de looptijd van de huidige strategienota ‘Energie in Synergie’ (2019-2023) met twee jaar verlengd. In deze update geeft STOWA invulling aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende kennisbehoeften. Dat gebeurt op de volgende thema’s: klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en digitale transformatie.

Voor het succesvol aangaan van alle uitdagingen in, en aanpalend aan het waterbeheer is kennis en kunde nog altijd noodzakelijk, stelt de nota. Maar deze kennis en kunde reikt vaak verder dan een enkel werkveld van de waterbeheerders. Er zijn bovendien aanvullende kennis en vaardigheden voor nodig uit het zogenoemde gamma-domein: gedragsbeïnvloeding, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, etc. Waterbeheerders zullen tevens integraler moeten gaan werken: binnen de eigen organisatie, met collega waterbeheerders, maar ook met andere sectoren.

Afvalwaterzuivering & Waterkwaliteit

Het aantal vergunningaanvragen voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater (TEO) neemt snel toe. Het beoordelingskader koudelozingen 2.0 biedt waterbeheerders met het oog hierop handvatten voor het inschatten van ecologische effecten van de koudelozingen die ontstaan bij deze winning. Dit helpt ze bij de besluitvorming rond het al dan niet toestaan van de warmtewinning.

Waterveiligheid

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) werken STOWA en Rijkswaterstaat WVL aan het verbeteren van de hoogwaterwaterveiligheid. We ondersteunen waterkeringbeheerders bij het professionaliseren van de inspectie en het beheer & onderhoud van waterkeringen. Dit plan geeft een overzicht van de thema’s waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

De handreiking zorgplicht regionale keringen biedt een praktisch handvat voor beheerders van regionale keringen. De handreiking helpt ze op een meer uniforme manier te rapporteren over de veiligheid van de regionale keringen, zoals dat al gebeurt in de veiligheidsrapportage bij primaire keringen.

Klimaatadaptatie

Dit rapport, deelrapport 3 van het STOWA project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer,’ betreft de afleiding van droogtestatistiek. Het beschrijft de resultaten van het onderzoek naar ruimtelijk verdeelde droogtestatistiek. Daaruit komt naar voren dat er geen lange historische ruimtelijk verdeelde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens beschikbaar zijn die het huidige klimaat representeren. Ook is beoordeeld in hoeverre alternatieve droogte-indicatoren extra inzicht bieden in droogte, naast de traditioneel gebruikte indicator: het cumulatief neerslagtekort.

Dit rapport bevat de resultaten van een studie waarin is onderzocht of nieuw verschenen neerslaggegevens aanleiding zijn om de in 2019 afgeleide basisstatistiek voor het huidige klimaat te herzien, alvorens de klimaatstatistiek af te leiden. Er wordt geconcludeerd dat de nieuwe gegevens geen aanleiding geven tot het herzien van deze basisstatistiek. De basisstatistiek uit STOWA (2019) wordt daarmee representatief geacht voor het huidige klimaat van 2022. Dit rapport is deelrapport 1. van het STOWA project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer’.

Energietransitie

De potentie van aquathermie, het winnen van warmte uit water, is groot, maar niet oneindig. Zeker in stedelijk gebied kan de warmtevraag groter blijken dan het aanbod uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Als deze situatie te verwachten valt, doen decentrale overheden er goed aan om een gezamenlijk waterenergieplan op te stellen en dit in hun beleid te verankeren, zo blijkt uit dit juridische onderzoek. Vervolgens biedt de watervergunning de mogelijkheid aan waterbeheerders om op de gewenste verdeling van warmte uit oppervlaktewater te sturen.

Waterketen

Deze publicatie beschrijft de Nederlandse standaard voor uniforme incidentenregistratie persleidingen STUIP: STandaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen. Lezers krijgen een toelichting op, en een motivatie voor het gebruik. Ook geeft deze publicatie aanbevelingen voor de invoering van STUIP in het primaire proces.

Deltafacts

Deze Deltafact geeft een overzicht van de binnen Nederland beschikbare hydrologische modellen die gebruikt worden voor waterkwantiteitsvraagstukken. Deze Deltafact omschrijft welke vragen daarmee beantwoord kunnen worden, en welke gegevens je dan nodig hebt.

Deze Deltafact geeft een overzicht van de mogelijke ecologische gevolgen van warmtewinning uit oppervlaktewater (TEO) waarbij het water afkoelt en in de installatie wordt gefilterd.

Alle publicaties

Update STOWA Strategienota (2019-2025)

2024-01

Pilot PAC-O3 (IPMV)

2023-44

Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2

2023-40

Landelijke grondparameterset afleiden van kentallen voor grondsterkte

2023-37

Droogtestatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 3

2023-36

Beoordeling neerslagstatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 1

2023-35

Vetzuurproductie op rwzi’s

2023-34

Ervaringen vanuit de Community of Practice (CoP) Emissies van lachgas vanuit rwzi’s

2023-33

Verwijdering van medicijnresten met behulp van ozon en ultrasound. Verkennend pilotonderzoek (IPMV)

2023-30

De Waterknop. Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied

2023-26

Instrumentarium schaarse warmte uit water

2023-25

Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied. Verkennend (evaluatie) onderzoek

2023-24

Programmaplan Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 4 (2023-2027)

2023-23

Zorgplicht regionale keringen. Handreiking rapporteren

2023-22

Systeemintegratie voor stedelijk water, het einde van een sectorale aanpak?

2023-21

Professioneel persleidingenbeheer. Degradatie van asbestcementen afvalwaterpersleidingen. Hoofdrapport + bijlagen

2023-19

Registreren van persleidingen voor risicogestuurd beheer. STUIP, Standaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen

2023-18

Deltafacts

Effecten zeespiegelstijging voor het beheer van zoet grond- en oppervlaktewater

Inzetbaarheid van bestaande hydrologische modellen voor waterkwantiteit

Ecologische impact TEO-systemen

Vers van de STOWA-pers

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Publicaties uitgelicht

Algemeen

STOWA heeft via een update de looptijd van de huidige strategienota ‘Energie in Synergie’ (2019-2023) met twee jaar verlengd. In deze update geeft STOWA invulling aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende kennisbehoeften. Dat gebeurt op de volgende thema’s: klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en digitale transformatie.

Voor het succesvol aangaan van alle uitdagingen in, en aanpalend aan het waterbeheer is kennis en kunde nog altijd noodzakelijk, stelt de nota. Maar deze kennis en kunde reikt vaak verder dan een enkel werkveld van de waterbeheerders. Er zijn bovendien aanvullende kennis en vaardigheden voor nodig uit het zogenoemde gamma-domein: gedragsbeïnvloeding, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, etc. Waterbeheerders zullen tevens integraler moeten gaan werken: binnen de eigen organisatie, met collega waterbeheerders, maar ook met andere sectoren.

Afvalwaterzuivering & Waterkwaliteit

Het aantal vergunningaanvragen voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater (TEO) neemt snel toe. Het beoordelingskader koudelozingen 2.0 biedt waterbeheerders met het oog hierop handvatten voor het inschatten van ecologische effecten van de koudelozingen die ontstaan bij deze winning. Dit helpt ze bij de besluitvorming rond het al dan niet toestaan van de warmtewinning.

Waterveiligheid

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) werken STOWA en Rijkswaterstaat WVL aan het verbeteren van de hoogwaterwaterveiligheid. We ondersteunen waterkeringbeheerders bij het professionaliseren van de inspectie en het beheer & onderhoud van waterkeringen. Dit plan geeft een overzicht van de thema’s waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

De handreiking zorgplicht regionale keringen biedt een praktisch handvat voor beheerders van regionale keringen. De handreiking helpt ze op een meer uniforme manier te rapporteren over de veiligheid van de regionale keringen, zoals dat al gebeurt in de veiligheidsrapportage bij primaire keringen.

Klimaatadaptatie

Dit rapport, deelrapport 3 van het STOWA project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer,’ betreft de afleiding van droogtestatistiek. Het beschrijft de resultaten van het onderzoek naar ruimtelijk verdeelde droogtestatistiek. Daaruit komt naar voren dat er geen lange historische ruimtelijk verdeelde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens beschikbaar zijn die het huidige klimaat representeren. Ook is beoordeeld in hoeverre alternatieve droogte-indicatoren extra inzicht bieden in droogte, naast de traditioneel gebruikte indicator: het cumulatief neerslagtekort.

Dit rapport bevat de resultaten van een studie waarin is onderzocht of nieuw verschenen neerslaggegevens aanleiding zijn om de in 2019 afgeleide basisstatistiek voor het huidige klimaat te herzien, alvorens de klimaatstatistiek af te leiden. Er wordt geconcludeerd dat de nieuwe gegevens geen aanleiding geven tot het herzien van deze basisstatistiek. De basisstatistiek uit STOWA (2019) wordt daarmee representatief geacht voor het huidige klimaat van 2022. Dit rapport is deelrapport 1. van het STOWA project ‘Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer’.

Energietransitie

De potentie van aquathermie, het winnen van warmte uit water, is groot, maar niet oneindig. Zeker in stedelijk gebied kan de warmtevraag groter blijken dan het aanbod uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Als deze situatie te verwachten valt, doen decentrale overheden er goed aan om een gezamenlijk waterenergieplan op te stellen en dit in hun beleid te verankeren, zo blijkt uit dit juridische onderzoek. Vervolgens biedt de watervergunning de mogelijkheid aan waterbeheerders om op de gewenste verdeling van warmte uit oppervlaktewater te sturen.

Waterketen

Deze publicatie beschrijft de Nederlandse standaard voor uniforme incidentenregistratie persleidingen STUIP: STandaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen. Lezers krijgen een toelichting op, en een motivatie voor het gebruik. Ook geeft deze publicatie aanbevelingen voor de invoering van STUIP in het primaire proces.

Deltafacts

Deze Deltafact geeft een overzicht van de binnen Nederland beschikbare hydrologische modellen die gebruikt worden voor waterkwantiteitsvraagstukken. Deze Deltafact omschrijft welke vragen daarmee beantwoord kunnen worden, en welke gegevens je dan nodig hebt.

Deze Deltafact geeft een overzicht van de mogelijke ecologische gevolgen van warmtewinning uit oppervlaktewater (TEO) waarbij het water afkoelt en in de installatie wordt gefilterd.

Alle publicaties

Update STOWA Strategienota (2019-2025)

2024-01

Pilot PAC-O3 (IPMV)

2023-44

Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2

2023-40

Landelijke grondparameterset afleiden van kentallen voor grondsterkte

2023-37

Droogtestatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 3

2023-36

Beoordeling neerslagstatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 1

2023-35

Vetzuurproductie op rwzi’s

2023-34

Ervaringen vanuit de Community of Practice (CoP) Emissies van lachgas vanuit rwzi’s

2023-33

Verwijdering van medicijnresten met behulp van ozon en ultrasound. Verkennend pilotonderzoek (IPMV)

2023-30

De Waterknop. Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied

2023-26

Instrumentarium schaarse warmte uit water

2023-25

Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied. Verkennend (evaluatie) onderzoek

2023-24

Programmaplan Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 4 (2023-2027)

2023-23

Zorgplicht regionale keringen. Handreiking rapporteren

2023-22

Systeemintegratie voor stedelijk water, het einde van een sectorale aanpak?

2023-21

Professioneel persleidingenbeheer. Degradatie van asbestcementen afvalwaterpersleidingen. Hoofdrapport + bijlagen

2023-19

Registreren van persleidingen voor risicogestuurd beheer. STUIP, Standaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen

2023-18

Deltafacts

Effecten zeespiegelstijging voor het beheer van zoet grond- en oppervlaktewater

Inzetbaarheid van bestaande hydrologische modellen voor waterkwantiteit

Ecologische impact TEO-systemen

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm